Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Párt programja

PREAMBULUM

 ALAP GONDOLATOK A PROGRAMHOZ !


1. 100% Jogegyenlőséget.
2. 50-50% Azonos foglalkoztatottságot, azonos iskolát.
3. EU2020- Célzott roma forrásokat.
4. 0% diszkrimináció 0%szegregáció.
5. Társadalmi Kohéziót!

100% Jogegyenlőséget
- a közmunkások jogi és bánásmódbeli hátrányos megkülönböztetésének felszámolását, számukra azonos munkavállalói jogokat, egyenlő bánásmódot és egyenlő minimálbért,
- a félkatonai, szélsőjobboldali szervezetek felszámolását,
-a szegénység kriminalizálásának megszüntetését,

50-50% Azonos foglalkoztatottságot, azonos iskolát
- azonos az országos átlaggal (50%) egyező foglalkoztatottságot a roma munkavállalóknak: roma munkavállalókat a közintézményekbe, hivatalokba, iskolákba, kórházakba, önkormányzatokba, álláshelyet a romáknak,
- a tankötelezettségi korhatár 18. életévre történő vissza állítását,
- esélyegyenlőséget és esélykiegyenlítést, az érettségit adó és felsőoktatásban, a versenyképes tudáshoz való hozzáférést, presztízst: a roma tananyag beemelését a közoktatásba

EU2020- Célzott roma forrásokat
- célzott roma forrásokat  – 2020-ig,
- roma kulturális autonómia intézményeinek létrehozását: Cigány Színházat és Múzeumot, Rádiót, Újságot, nemzetiségi intézmény hálózatot, roma a közösségi házak, jogvédő irodák, tanodák, közösségi vállalkozások finanszírozását, nemzetiségi gimnáziumi és kollégiumi hálózatot,
- esélyegyenlőség elvű támogatás politikát,
- célzott deszegregációs programokat, telepek felszámolását,

0% diszkrimináció 0%szegregáció
- az állam szüntesse meg a roma tanulókat elkülönítő iskolák dotálását felmenő rendszerben, az iskolai elkülönítés felszámolását,
- a romák foglalkoztatását elutasító munkaadók ne jussanak hazai és eu-s forrásból támogatáshoz, a romák és leszakadó térségek munkavállalóit alkalmazó munkaadók nagyobb kedvezményhez juttatását, 
-a rendőri túlkapások és a hátrányos szabálysértési bírságolás gyakorlatának leállítását,
- valós roma reprezentációt a közszolgálati médiában.

Társadalmi Kohéziót:
- a gyermekszegénység és éhezés felszámolásának azonnali megkezdését
- 200.000 rokkant nyugdíjas jogainak visszaállítását,
- 300.000 elavult vályoglakás kiváltását,
- a hiányzó 300.000 szociális bérlakás megépítését,
- 350.000 ellátatlan munkanélküli társadalmi jövedelemhez juttatását
- a 300 legszegényebb település kapjon kiemelt, hátrány kiegyenlítő, közvetlen támogatást hazai és eu-s forrásokból,
- a leghátrányosabb helyzetű kistérségek az országos átlaggal azonos arányú iskolai, egészségügyi,
munkaerő-piaci és szociális közszolgáltatásokat kapjanak
- infláció követő anyasági és gyermek ellátásokat 
                                   - 
Ismert közéleti személyiségek - köztük politológusok - mondják, hogy szükség van egy új politikai erőre, egy új pártra, amely képes olyan jövőképet, olyan új programot felmutatni, amely láttatja a gyorsabb haladás, a jobb élet lehetőségét, amely reményt kelt a csalódott, kiábrándult emberekben. Elemzők szerint mintegy 2 millióra - mások szerint 3 millióra - becsülhető a bizonytalan szavazók száma, akik nem akarnak összetartozást vállalni egyik meghatározó politikai irányzattal sem. Ők leginkább arra szavaznának, aki a jobb élet, a szélesebb körű boldogulás lehetőségét kínálják, aki olyan jövőképet, olyan programot képes felmutatni, amely jelentős változást, érezhető javulást eredményezhet életkörülményeikben. A sorsukkal elégedetlen emberek pedig végre arra szeretnének választ kapni, hogy a mostani állapot az elérhető legtöbbet jelenti vagy létezik más fejlődési pálya, más jövőkép is. 
Az bizonyos, hogy a következő országgyűlési választásokon győzelemre törő politikai erőnek vagy jól szereplőnek (2%/) olyan programot, olyan gazdaságpolitikát kell felmutatni, amely vázolja a jóval nagyobb ütemű gazdasági növekedés munkahelyteremtést egészség és oktatás politikai fejlődés lehetőségét és számottevően bővíti a foglalkoztatás körét, számol az egészségügy és az oktatás reformálásával.
A DEMOSZ egy olyan párt, amely gyökeres változást ígér programjában, amely képes felmutatni a jóval gyorsabb fejlődés receptjét, és a következő választásokon könnyen elérheti a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 %-os küszöböt.
A választópolgárok jelentős része több millió ember nem fogadja el a jelenlegi, esélytelenséget és kilátástalanságot hordozó állapotot, így voltaképpen önmaguk miatt szavaznának a jobb életet, jobb jövőt ígérő, hitelvesztéstől még nem terhelt új politikai erőre vagyis a DEMOSZ pártra. 

 

 A Párt programja

 

 Amely megoldást kínál az ország mai problémáira, világos és bizalomkeltő jövőképet vázol mindannyiunknak  és fenntartható fejlődést biztosít az országnak szemelőt tartva az európai értékrendet,valamit az alapszabályban foglaltak,  célkitűzések ,érvényre jutnak.A program nem csupán a leszakadt társadalmi réteg szemszögéből épül fel hanem össz társadalmi érdekek szempontjai mentén.

 

Demokraták Magyarországért Új Szövetség Párt  Programja

 KÖZÖS ÉRDEK A KÖZÉRDEK

 

OKTATÁS

 Egyenlőséget a fenntartótól függetlenül! Meg kell szüntetni az állami, egyházi, alapítványi és magániskolák eltérő finanszírozását. Ugyanazért a feladatért ugyanolyan összegű finanszírozás járjon! Ez az első lépcső a köznevelés rendbetételéért- a szakadékok megszüntetésért.

 

 Azonnal 18 évre kell emelni a tanköteles korhatárt! A 16 évre csökkentés kifejezetten növelte a hátrányos helyzetű gyerekek lemorzsolódását, növelte a képzettség nélkül kikerülők arányát. Súlyos hátránnyal éli meg az ország, hogy 16 évesen már a közmunkaprogramokban vesznek részt fiatalok, akik alulképzettsége jelentős hátrányokat jelent, mint az egyén, mint az egész társadalom számára.

 -

Vissza kell adni a helyi önkormányzatoknak az iskolát !  A KLIK túlközpontosított rendszere tovább növelte a szakadékot  nevelési oktatási intézmények között.

A korábbi intézményfenntartóknak lehetőséget kell adni, hogy igény szerint visszakaphassák az intézményük fenntartását és működtetését, szakmai ellenőrzés mellett. Önálló iskolákra van szükség- a tagintézmények jelentősen növelik az elkülönítés lehetőségét a leszakadó társadalmi csoportok esetében.
Biztosítani kell, hogy a nevelési , oktatási intézmények  taneszköz ellátottsága , és tanító, szaktanári ellátottsága a  hátrányos  helyzetű térségekben is megoldottá váljon.
Szükséges olyan ösztöndíjrendszer kidolgozása, mely a hátrányos helyzetű régiók szakember hiányaira tud választ adni.

 

Jól működő és hatékony tanfelügyeleti , és esélyegyenlőségi rendszert kell kialakítani. A vissza nem igényelt intézmények fenntartását és működtetését járási szinten szervezett egységekbe kell szervezni, meg kell állítani a köznevelés rendszerében létrejött szegregációt, mely  bizonyíthatóan jelentősen növelte a leszakadást a gyermekek esetében.
Korai fejlesztést és több férőhelyet az óvodában!
Már az óvodában csökkentsük a gyerekek közötti különbségeket. Több pénzt kell fordítani a korai fejlesztő programokra, mert a társadalomnak ez a legjobban megtérülő befektetés!
Az óvodai nevelés hagyományosan magas színvonalát a csoportlétszámok csökkentésével és az óvodai fejlesztőfoglalkozásokra juttatott többlet források segítségével kell helyreállítani.  A speciális szaktudásnak meg kell jelennie az óvodai nevelésben.(gyógypedagógus, logopédus, korai  fejlesztő) Erre külön  státuszokat kell biztosítani- a legsúlyosabb hátrányokkal küzdő települések esetében, kompenzálva a területi egyenlőtlenségeket- 
Szükséges az óvodapedagógusok számának növelése- és letelepedési támogatási programjának előkészítése azokon a  leszakadó területeken, ahol jelenleg súlyos szakember hiány van a területen.

 

Hosszabb alapképzést! A családból hozott különbségeket mérsékelni képes hosszabb alapfokú képzésre van szükség.
Széles körű társadalmi egyeztetést kell indítani a tíz osztályos általános iskola bevezetésének lehetőségeiről. Ennek részeként erősíteni kell a nyelvoktatást, és az informatikai tudás erősítését.
Biztosítani szükséges, hogy a gyermekek számára a 9.10 osztályban az ECDL elvégzésre kerüljön, és erről záró bizonyítvánnyal rendelkezzenek.

 -

Minden gyerek tanulhasson tovább! A középfokú oktatásban minden gyereknek a készségeinek és érdeklődési körének megfelelő továbbtanulási lehetőséget kell biztosítani. A gimnáziumi képzést bővíteni kell- a tíz osztály elvégzését követően kerüljön sor a pályaválasztásra.

A  hetedik  osztálytól kezdődően kötelezően pályaorientációs órák bevezetése  indokolt. Az alapműveltség és a kiművelt emberfők legyenek a célok a köznevelésből kikerültek esetében.

-


Hatékony szakképzést! A gimnáziumi képzést nem háttérbe szorítva, azzal párhuzamosan hatékony, a piaci viszonyoknak és igényeknek megfelelő szakképzés kialakítására van szükség, amely jól képzett, idegen nyelveket beszélő , és digitális írástudással is rendelkező szakembereket képez.
Kötelezően elvárt, hogy a régiókon belül kerüljön áttekintésre a szakképzés rendszere- a foglalkoztatási paktumok, és a kamarák együttműködése a szakképző intézményekkel elengedhetetlen. Gyors a piaci  igényekre reagáló szakképzési rendszer kialakítása szükséges. Arra képezzünk, amire igény jelentkezik a munkáltatók részéről.

 -

Tanítsunk kompetenciákat! Az ország érdeke, hogy jól képzett, rugalmasan tovább képezhető, élete során akár 4-5 szakmát is megtanulni képes gyermeket bocsásson útnak az iskolarendszer.

A köznevelés minden szintjén legyenek tornatermek!
A mindennapos testnevelés tárgyi feltételei ma nem adottak. A következő években a sportolási lehetőség fejlesztésére fordított állami támogatásokon belül növelni kell az iskolai sport infrastruktúra részesedését, és fel kell gyorsítani az iskolai uszodaprogramot, és az egyéb sportolási lehetőségek tárházát a gyermekek érdeklődési körüknek megfelelően. Lehetővé kell tenni, hogy a mindennapos testnevelés ne csak kimondott szó legyen, hanem mögötte tartalmas lehetőségek húzódjanak.

 -

Csökkenteni kell a tanárok óraterhelését, a helyettesítéseket pedig ki kell fizetni.

-

A tanárok teljesítménye alapján megvalósított differenciált bérrendszerre van szükség.  Differenciálni szükséges a leszakadó térségekben dolgozó pedagógusok munkabérét, ki kell dolgozni az 5 évente egy év rekreációs szabadság igénybevételének a lehetőségét.

-

A bértábla ismerje el a kiemelkedő teljesítményt, a szakmai tapasztalatokat!

 Rugalmasabb tanterveket!

 A kísérleti tankönyvek mellett újra lehetőséget kell biztosítani a kipróbált, szakmailag elismert tankönyvcsaládok visszaemelésére a közoktatásba. Biztosítani kell, hogy a tanároknak legyen érdemi választási lehetősége.

 Legyen lehetőség  az alternatív iskolák működésének  biztosítására. Sokszínű társadalom vezethet csak eredményre.

 Egészségügy

 Az egészségügy hosszú évek óta bajban van. A problémákat a rendszerváltást követően több kormányzó párt is próbálta orvosolni, de átfogó reformot egyik sem tudott végrehajtani. A helyzet egyáltalán nem javult, sőt mára teljesen összeomlott a rendszer.

Mire alapozzuk ezt az állítást:
Hazánkban a nemzeti össztermék 4,7%-át szánjuk erre a célra, míg a visegrádi országok átlagosan 6,5, az OECD-átlagban 9 százalékát.   Állandósult az ágazatban az alulfinanszírozás.

 Az elmúlt másfél évtizedben fokozatosan és folyamatosan romlott az ellátás színvonala

Az országban nincsen elegendő szakorvos, nincsen elegendő szakképzett ápolónő, óriási a hiány a szakasszisztencia területén.
Soha nem hagyta el annyi orvos, szakápoló az országot, mint az elmúlt 10 év során.
Jogosan érzik úgy az itthon maradt szakemberek, hogy nő az egészségügyi dolgozók kizsákmányolása- óriási terheket visznek el a szakemberek, legyen ez az ügyeleti rendszerben a kórházi szakápolás területén, vagy a háziorvosi praxisok területén.
a betegek pedig egyre inkább úgy érezhették, magukra hagyták őket.
A rossz ellátás, az egyenlőtlen hozzáférés és a korszerűtlen népegészségügyi rendszer miatt ma az egészségügy állapota már versenyképességi és esélyegyenlőségi kérdés is, ha úgy tetszik demokratikus deficit.
Még sokkal nagyobb baj azonban, hogy folyamatos a hiánygazdálkodás.
nem volt megfelelő mértékű a bérrendezés- ezért az UNIÓS bérekhez képest nagyon alacsonyak a bérek- nem tud versenyképes jövedelmet ajánlani a szakemberek számára.
A kórházakon belül hiánygazdálkodás folyik- állandó az adósságspirál.

 

Megállapítások:
A jelenlegi kormányzat évente 60-70 milliárd Ft-tal kevesebbet tervez a fekvőbeteg-ellátás finanszírozására, mint az ténylegesen kerül.   Nem merte felvállalni az intézményi és ellátási szerkezet teljes körű átalakítását.
Egyre növekvő ellátási igények jelentkeznek, és folyamatosan drágulnak a költségek.
Megállapítható hogy az alultervezett egészségügyi költségvetés bizonytalanságban tartja a betegeket, az kórházak igazgatóit, az orvost, az ápolót, és a beszállítókat egyaránt.
A jelenlegi helyzetben ki kell mondanunk, hogy emberhez méltatlan állapotok uralkodnak az egészségügy területén.
Az egészségügyet rendbe kell tenni, annak érdekében, hogy a magyarok egészségi állapota javuljon, hogy ne legyünk 4-7 évvel kevesebb egészséges életre számítanunk életünk során, mint más uniós tagállamok polgárainak.
A gyógyítás felelősség- a beteg bizalmát ki kell érdemelni. Méltatlan helyzet az, ha egy ország képtelen megfelelő módon gondoskodni állampolgárairól- a gyógyítók megfelelő munka körülményeiről, és bérezéséről.
Meg kell szüntetni az a helyzetet, hogy az orvosaink meneküljenek az országunkból, a nővérek létminimum alatt tengődjenek- óriási terhelésnek kitéve.
Az egészségügy pénzbe kerül-, de az állampolgárok ma már saját bőrükön érzik, hogy mit jelent egy rossz ellátórendszer, mint jelent a hálapénz, és mit jelent az, ha valaki nem tud paraszolvenciát adni, mint jelent az, ha valaki nem tudja igénybe venni a magánkórházat, a magánrendelést. 

Meg kell hozni azt a döntést, hogy az egészségügy prioritást kell, hogy élvezzen a következő választások után.
Azonnali beavatkozásra lesz szükség!

 Ennek a fedezetét pedig elő kell teremteni, Meg kell állítani a milliárdos nagyságrendű adósság görgeteget, a budapesti olimpiára szánt forrásokat- annak elmaradása miatt ide kell átcsoportosítani, és a további sportlétesítmények építését is be kell fejezni- a tervezett forrásokat az ágazatba kell irányítani.

Meg kell, kezdeni a szerkezeti átalakításokat- a sürgősségi centrumok rendszerét ki kell építeni, mellyel minden megyeszékhelynek kell rendelkezni.  Az ország két legnagyobb megyéjében 2 kialakítására lesz szükség, hogy gyorsan megközelíthetővé váljanak.

 A járás központokban szükséges a rendelőintézeti hálózat kialakítása- az emberek a lakóhelyükhöz közel férjenek hozzá a szükséges alapellátáshoz magas színvonalon.

 A háziorvosi ellátásokat 1000 fő alatti települések esetében minimum heti 2 alkalommal a településen kell biztosítani.

1000 –és 4000 fő feletti településen minimum 3 alkalommal a településen szükséges biztosítani.
4000 főtől a hét minden napján. Valamennyi település esetében járási szinten az ügyeleti szolgáltatást a hét minden napján biztosítani szükséges.

 

Mit kell tenni annak érdekében, hogy ez megvalósuljon.

Ágazati szintű bérmegállapodások megkötése szükséges.  Kapjanak garanciát az egészségügyi ellátás valamennyi területén dolgozók, hogy 10 éven belül – minden évben sor kerül bérfejlesztésre- és a 10 év végére a bérek elérik az uniós tagállamok által nyújtott fizetéseket. A megállapodások előkészítésbe bevonjuk a szakmai szervezeteket, a kamarát, és az ágazat dolgozóit képviselő szakszervezeteket.

A háziorvosi praxisban dolgozók számára – mivel elöregedő praxisok vannak- szükséges a fiatal szakemberek bevonása.  Számukra, szolgálati lakás és letelepedési támogatás  járjon, annak érdekében, hogy a hiányzó praxisok betöltésre kerüljenek.  Szükséges célirányos ösztöndíjprogram kidolgozása az ágazatban, hogy a hátrányos helyzetű térségben az egyetem elvégzését követően   munkát vállalók  már a tanulás időszakában kiemelt támogatást kapjanak. Célszerűnek látszik, hogy a rezidensi időszakot már annak a megyeszékhelynek a kórházában töltsék le, ahol a későbbiekben dolgozni fognak. Az orvoshiány mérséklésére átmeneti időszak erejéig engedélyezni szükséges, hogy az egyetem befejezését követően háziorvosi praxisban is szerepet vállaljanak.
Az orvosok és a szakszemélyzet egészségének és a betegek minőségi ellátásának érdekében maximálni szükséges a kórházban töltött munkaidőt. MEGENGEDHETETLEN, hogy orvosok 24 órás munkaidőben dolgozzanak betegek mellett.

 A háziorvosi praxis

Létre kell hozni a több mint egy évtizede halogatott. Praxisalapot, amely segíti a háziorvosok nyugdíjba vonulását és az új orvosok beállását.  Ma vannak olyan térségek, ahol egyáltalán nincsen már háziorvos. A betegek ellátatlanok.
A háziorvosi szakorvosképzés kereteit 5  év alatt 250 főre kell emelni.
A praxispénzek megemelésére van szükség, hogy az alapbéremeléseket meglehessen tenni.
Ennek a mértéke 30 %.
A praxisokban korszerű műszerekre van szükség. Fontos, hogy a pályázati rendszer igazodjon az igényekhez, és kerüljön megállapításra egy olyan felszereltség minimum, mellyel minden praxisnak rendelkeznie szükséges, és annak folyamatos pótlásáról, karbantartásáról gondoskodni szükséges.
Ki kell alakítani a csoportpraxisokat, és a praxisközösségek létrehozását kell támogatni.
Ki dolgozzuk ennek jogi, szakmai és pénzügyi feltételeit, és az általuk felvállalható többlet feladatok személyi és tárgyi feltételeinek támogatási rendszerét.
Szükséges, hogy a szakápolói - Hidas képzések megerősítést kapjanak.
Szükséges, hogy a romák bevonásra kerüljenek az egészségügyi képzésekbe, akár a nappali tagozatokon- a középiskolákban megerősítve a létszámukat- akár a már felnőttkorban lévő érettségivel rendelkezők esetében a felnőttképzések területén.
Az otthoni szakápolást minőségi szinten kell biztosítani. Meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy négy órás gondozási szükséglet esetében nem lehet biztosítani a szakembert, ember hiány, és rossza ellátandó beteg arány miatt. Ma elért oda a rendszer hogy már az egy órás gondozási szükségletet sem tudja biztosítani az otthoni szakápolás területén. Ezeket az anomáliákat orvosolni kell.
A mentőszolgálatban dolgozók helyzetét is stabilizálni szükséges.
Minden járásban kell, hogy legyen jól felszerelt mentőautó legalább 2 darab, és betegszállításra alkalmas járműpark.
Mivel a mentőorvosok, mentő szakápolók, a betegszállítók  is méltatlanul alul fizetettek,  meg kell állítani az elvándorlásukat, és az ő helyzetüket is rendezni szükséges a reform keretében.
A fent felvázolt feladatok tükrében helyre kell állítani a társadalombiztosítási rendszert.
Mivel a legtöbb állampolgár rendszeresen fizette munkavállalóként a megfelelő járulékokat, így elfogadhatatlan, hogy a társadalombiztosítás képtelen ellátni őket!
Jogosan teszik fel a kérdést, hogy hogy is van, hogy  „mire fizették, mire fizetik a tb-járulékot, az egészségügyi adót, ha utána nem kapnak érte semmit?” , vagy csak hosszú  hónapokig tartó várakozást, hogy eljussanak az előjegyzett vizsgálatra- kivárva a VÁRÓLISTÁT. Sok ember már előrehaladott betegsége miatt nem éli meg, hogy eljusson a szükséges vizsgálatokra, mert sok esetben hónapokat kell várakoznia.
Azokon a területeken, ahol a betöltetlen praxisok miatt veszélyben van a lakosság ellátása, megfelelő jogszabályokkal fogjuk lehetővé tenni, hogy a megyei kormányhivatal népegészségügyi szerve átvehesse az érintett települési önkormányzatoktól az egészségügyi alapellátás szervezésének felelősségét, és azt azonnal köteles legyen megszervezni.
Erről a lakosságot, és a helyi önkormányzatot értesítenie köteles.
Az operatív irányítás a járási hivatalokhoz, a szakmai irányítás a megye kormányhivatalokhoz kerüljön!
A megyei kormányhivatal indokolt esetben legyen jogosult az érintett területeken praxisok, ügyeleti körzetek összevonására, új szakdolgozói álláshelyek létrehozására, központi gyakornoki állások létesítésére! Ezekre a területekre indokolt esetben az OEP-finanszírozást meghaladó pénzeszközök is legyenek átcsoportosíthatók!
Betegjogi képviselet:
 Hatékony betegjogi képviseleti és felügyeleti rendszert, fogunk kialakítani, növelve a betegek biztonságát, állampolgári jogtudatosságát, biztosítsa az ehhez szükséges információáramlást, emelve a betegjogi képviselők létszámát. Járásonként egy fő beállításával

 Jogegyenlőséget!
 A párt célja a közmunkások jogi és bánásmódbeli hátrányos megkülönböztetésének felszámolását, számukra azonos munkavállalói jogokat, egyenlő bánásmódot és egyenlő minimálbért, továbbá átképzéssel kivezetést a közmunka fogságából,
- a félkatonai, szélsőjobboldali szervezetek felszámolását,
-a szegénység kriminalizálásának megszüntetését.

  A párt célja hogy azonos az országos átlaggal megegyező foglalkoztatottságot a roma munkavállalóknak: roma munkavállalókat a közintézményekbe, hivatalokba, iskolákba, kórházakba, önkormányzatokba, 200.000 (nem közmunkás ) álláshelyet biztosítani a romáknak, a rendszer váltás  nagy veszteseinek

 - a tankötelezettségi korhatár 18. életévre történő vissza állítását,

 - esélyegyenlőséget és esélykiegyenlítést, az érettségit adó és felsőoktatásban, a versenyképes tudáshoz való hozzáférést, presztízst: a roma tananyag beemelését a közoktatásba

 Célzott roma forrásokat EU2020-kapcsán

 - a párt célja : roma kulturális autonómia intézményeinek létrehozása: Cigány Színházak és Múzeumok, Rádiót, Újságot, nemzetiségi intézmény hálózatot, roma közösségi házak létrehozás,  tanodák támogatás, válalkozová válás támogatása, nemzetiségi gimnáziumi és kollégiumi hálózat kiépítése,

 - esélyegyenlőség elvű támogatás politikát,nem pályázati rendszerben való gondolkodás hanem szakminisztériumok létrehozása monitoring rendszer kialakítása  mellet

- célzott deszegregációs programokat, telepek felszámolását.

 A diszkrimináció és szegregáció megszüntetése

- a párt megszünteti  a roma tanulókat elkülönítő iskolák dotálását felmenő rendszerben, az iskolai elkülönítést felszámolja, és esélyt teremtő oktatási rendszert teremt.

 - cél a társadalmi rétegek közötti átjárhatóság biztosítása a  romákat és a leszakadó térségek munkavállalóit alkalmazó munkaadók pozitiv megítélésének javítása valamint  nagyobb kedvezményhez való hozzájuttatása a 2020 pályázatok révén.

 - cél a rendőri túlkapások kiszűrése és az állomány feltöltése 

- cél valós roma reprezentációt a közszolgálati médiában és az élet minden területén.

 Társadalmi Kohézió

- cél a gyermekszegénység és éhezés  felszámolásának azonnali megkezdése

- cél a többszázezer rokkant nyugdíjas jogainak visszaállítása,

- cél az elavult vályog házak fel újításának támogatása, valamint esélyt teremtő lakhatási feltételek biztosítása és alapvető jog ként elismerni a lakhatási jogot

 - cél a bérlakások építésének megreformálása és elindítani egy bérlakás építési programot évi 50 ezer szociális bérlakás megépítése,

 - cél az e.ü. ellátatlan munkanélküliek ellátási rendszerének reformálása, (Obama ker) 

jövedelemhez juttatás.
- a több száz legszegényebb település kapjon kiemelt, hátrány kiegyenlítő, közvetlen támogatást hazai és eu-s forrásokból,- a leghátrányosabb helyzetű kistérségek az országos átlaggal azonos arányú iskolai, egészségügyi,munkaerő-piaci és szociális közszolgáltatásokat kapjanak
NEM MUNKAERŐT  IMPORTÁLUNK  HANEM  MUNKA LEHETŐSÉGET TEREMTÜNK  A TÉRSÉGEKBEN!

 - A Párt célja a kilakoltatási stop az önkormányzati bérlakás szektorban a mivel a gazdasági válság véget ért, a szociális bérlakásokban élők, 3 hónapnál régebbi hátralékot görgető bérlők és családjaik megsegítésé és a tartozásaik elengedésének a feltétel rendszer megteremtése.

- infláció követővé tesszük a családi pótlékot az  anyasági és gyermek ellátásokat, valamint a szociális hálót ki  terjesztjük az önhibájából krízis helyzetbe került emberekre.


A pát  céljai
- A párt célja, hogy a társadalmi párbeszéd útján és a közhatalom gyakorlásában való részvétel útján minél szélesebb körben érvényre juttassa elveit és értékeit, és megválasztott képviselőin keresztül részt vegyen az önkormányzatok, az országgyűlés és az Európai Parlament munkájában.

- A párt feladata egy olyan politika képviselete, amely: megerősíti Magyarország európai identitását és konstruktívan képviseli nemzeti érdekeit, támogatja a határon túli magyar közösségek törekvéseit;
 és azon dolgozik, hogy a szolidaritás és a fenntarthatóság szempontjait egy igazságosabb, jövőbarát irányba fordítsa.

 - Határozottan fellép mindenfajta gyűlöletkeltés és etnikai elkülönítés ellen,  előmozdítja a tényleges jogegyenlőséget, küzd a hátrányos helyzetben lévők, különösen a szegénységben élők, a nők, a romák, a fogyatékkal élők,  és a területi egyenlőtlenségek kárvallottjainak kirekesztése és hátrányos megkülönböztetése ellen, az egyenlő esélyek megteremtéséért.

- Kiemelten segíti a tudásalapú társadalom létrejöttét, támogatja a kultúra sokszínűségét és a művészetet valamint a sajtóorgánumok szabadságát;

 - Döntéseinél mindenkor szem előtt tartja a jövő nemzedékek érdekeit és a hosszú távú társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóságot, és a természeti értékek  védelmét.

 - Érdemben csökkenti az egyenlőtlenségeket az életminőség és az életesélyek terén, előmozdítja a közszolgáltatásokhoz, és más közjavakhoz való egyenlő hozzáférést, és mindannyiunknak biztosítja az emberhez méltó élet feltételeit.

- A mezőgazdaság feltételeinek megteremtésével újraéleszti a falvakat.

- Betartja és betartatja az alkotmányos jogállamot, megerősíti a demokratikus intézményrendszert; ösztönzi és kiterjeszti az állampolgári részvételt, a szakmai párbeszédet és a társadalmi kontrollt a döntéshozásban.

 - Az arányos közteherviselésre támaszkodva jó minőségű közszolgáltatásokat és  biztonságot teremtő ellátásokat nyújt, hatékony és átlátható államszervezetet alakít ki és jó kormányzást folytat minden esetben az ország érdekeit figyelembe véve.
- A párt Magyarország törvényeinek tiszteletben tartásával működik

 Demokraták Magyarországért Új Szövetség Párt
Nemzetiségi koncepciója  

 Az Európában élő körülbelül 10–12 millió roma közül sokan naponta szembesülnek az előítéletekkel, a tolerancia hiányával, a hátrányos megkülönböztetéssel és a társadalmi kirekesztettséggel. Peremre szorulva, nagyon rossz társadalmi-gazdasági körülmények között élnek. A 21. század elején az Európai Unióban mindez elfogadhatatlan. Az új növekedési pályát jelentő Európa 2020 stratégia – amely az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célozza – nem hagy teret annak, hogy Európa legnagyobb kisebbsége gazdaságilag és társadalmilag folyamatosan peremre szoruljon.

 Ma Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén, valamint a hátrányos helyzetű térségekben és települések perifériáján növekvő és újonnan kialakuló rossz lakhatási körülmények.
Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer a Magyar népesség 7,5%) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik.
Ennek érdekében – igazodva a Nemzeti Roma Stratégiák 2020-ig tartó Uniós keretrendszeréhez – a DEMOSZ célja 10 éves időtávlatban meghatározni a szegénységben élők, köztük a romák társadalmi és munkaerő-piaci integrációja középtávú kihívásait, céljait és a szükséges beavatkozási irányokat.  Az Unió 2020-ig megfogalmazott stratégiájában az öt fő cél egyike a szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, amelyet a gazdasági, foglalkoztatási politikákkal összhangban kell kezelni.
A   roma nemzetiség számát pontosan nem tudjuk. Népszámlálási adatok sem tükrözik a valós helyzetet, mert nem minden megkérdezett vállalta fel önként, hogy a roma kisebbséghez tartozik. A  romák helyzetét a sokféleség jellemzi. E heterogenitás nemcsak kulturális, nyelvi, életmódbeli különbözőségekben mutatkozik meg, hanem az iskolázottság, munkahely, jövedelmi viszonyok vagy az információkhoz való jutás esélye szerint is. Tapasztalati tény, hogy a romák munkaerő-piaci esélyei, iskolázottsági és egészségügyi mutatói rosszabbak, mint a többségi társadalomé. Gyakori, hogy a roma szó hallatán sokan előítéletesen gondolkodnak vagy nyilatkoznak, sokan a „roma” pejoratív és automatikus módon a szegénységgel, a kedvezőtlen egészségügyi helyzettel, a  munkanélküliséggel, az iskolázatlansággal, vagy a devianciával azonosítják.

 A romák helyzetét pontosabban meg kell ismerni, ahhoz, hogy a valóságnak megfelelő, reális helyzetképet kapjunk. Ezt őszintén be kell mutatni. A helyzetet sokoldalúan vizsgálni, mérlegelni kell. A  romák társadalmi integrációjában, esélyeik növelésében pozitív fordulatot kell elérni. Ezzel párhuzamosan, fokozatosan el kell érni, hogy a romákhoz fűződő attitűdrendszer pozitív irányban változzon, amelyben az előítéleteknek van jelentős szerepe. Tapasztalható, hogy az előítéletesség mellett a tolerancia és a szolidaritás hiánya, valamint a diszkrimináció is jelen van.
A romák  a fővárosban is többségükben méltatlan körülmények közepette él. A széles körben minta-értékű tömb rehabilitáció a régi és új konfliktusát hozza felszínre, mert a polgárosodó középosztályt idevonzó új és felújított lakóépületek mellett még mindig ezres nagyságrendben vannak komfort nélküli lakások, ahol számos cigány család él. Ezt rövid távon fel kell mérni és megszüntetni!

A cigányságot rendkívül súlyosan érintő társadalmi problémák nem csak a cigányságot sújtják, s – értelemszerűen – nem is kezelhetők kizárólagosan a cigányság kérdésként. Épp ezért a romák társadalmi viszonyainak jobbítását célzó stratégia sem lehet csak a romákat célzó beavatkozások stratégiája. A stratégia társadalmi problémákat, problématerületeket céloz, s nem személyes jellemzőkkel meghatározható társadalmi csoportokra irányul.
Ugyanakkor nem szabad el felejteni,hogy a roma társadalomban élő embereknél szemléletváltás elősegítésére van szükség! A szemléletváltáshoz, pedig eszközök, programok, lehetőségek és segítség kell.
  
 A  koncepció az alábbi fontosabb területek köré kell ,hogy csoportosuljon:

 A.) a romák életkörülményeit, szociális és egészségügyi helyzetét, munkalehetőségeit, vállalkozásait érintő kérdések,
B.) roma és nem roma emberek társadalmi összefonódását elősegítő programok,
C.) a képzés-nevelés kérdései az óvodai neveléstől az egyetemig, a szakképzésig,
D.) Vallási közösségek építése, helyi szervezetekkel együtt működés,
E.) a sport és szabadidő kérdései, tehetséggondozás,
F.) a roma kultúrával és hagyományőrzéssel kapcsolatos kérdések, valamint
G.) Önkormányzat és roma nemzetiség közötti kapcsolatrendszert érintő kérdések, az Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladata a koncepcióban.
A roma koncepció a jelenlegi ismeretekre és lehetőségekre épít. A koncepciónak nyitottnak és rugalmasnak kell maradnia az új gondolatok és ötletek befogadására. A roma koncepció és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak szorosan együtt kell működni. Ezzel együtt a közös vitákban kiérlelt intézkedések végrehajtásában biztosítani kell a következetességet és a határozottságot. A tapasztalatok folyamatos elemzését és a szükséges menetközi korrekciók megtételét egyaránt biztosítani kell. A koncepció kialakításának folyamatában, valamint a megvalósításában csakúgy, mint az értékelésben részt kell, hogy vegyenek a nemzetiségi önkormányzat, a civil szervezetek vezetői és képviselői, valamint a témát jól ismerő szakemberek.

 

 Lakatos Attila    

elnök
2016.

 

 


                                                                                  

 

Attila Lakatos Pataky